Bierzmowanie

       

 

Kielce, dnia 1 października 2018 roku            

Instrukcja dotyczącą przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania młodzieży uczącej się w Szkole Podstawowej
i Ponadpodstawowej.

 

 • 1

Odpowiedzialnymi za przygotowanie do sakramentu bierzmowania są rodzice kandydata, proboszcz parafii, duszpasterz delegowany przez proboszcza oraz sam kandydat do bierzmowania.

 • 2

Ogólną zasadą jest przyjęcie sakramentu bierzmowania najwcześniej w VIII klasie szkoły podstawowej.

 • 3

Do grona kandydatów do bierzmowania może zostać dopuszczona tylko ta osoba, która uczestniczy w katechezie szkolnej.

 • 4
 1. Przygotowanie bezpośrednie do bierzmowania powinno trwać jeden rok kalendarzowy.
 2. Przygotowanie do bierzmowania obejmuje elementy obowiązkowe oraz dodatkowe.
 3. Do elementów obowiązkowych należy:

a/ 15 spotkań formacyjnych w małych grupach – odmiennych w formie i treści od katechezy szkolnej – z kandydatami do bierzmowania w ramach katechezy parafialnej;

b/ 5 celebracji liturgicznych;

c/ 3 spotkania z rodzicami kandydatów do bierzmowania.

 1. Do elementów dodatkowych należy:

a/ posiadanie przez kandydatów „Niezbędnika Bierzmowanego”, w którym przez wpisy dokumentują oni udział w formacji;

b/ sprawdzenie wiedzy religijnej kandydatów, w zakresie nieprzekraczającym ram określonych w „Niezbędniku Bierzmowanego”.

c/ Inne formy ewangelizacji (np. rekolekcje, dzień skupienia)

 1. Elementy dodatkowe mogą zostać wprowadzone w ścisłej współpracy duszpasterza odpowiedzialnego za przygotowanie do bierzmowania z rodzicami kandydatów.
 • 5
 1. W prowadzeniu spotkań formacyjnych i celebracji dla kandydatów do bierzmowania duszpasterze korzystają z materiałów i pomocy wskazanych przez Wydział Katechetyczny.
 2. Autorskie programy opracowane przez duszpasterzy odpowiedzialnych za przygotowanie do bierzmowania, winny zostać zatwierdzone przez Wydział Katechetyczny.
 • 6
 1. Miejscem przygotowania bezpośredniego do sakramentu bierzmowania oraz jego celebracji jest parafia aktualnego zamieszkania kandydata do bierzmowania.
 2. Jeżeli z poważnych powodów rodzice kandydata wnoszą do proboszcza parafii prośbę
  o zmianę miejsca przygotowania i udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania, to należy rozważnie i życzliwie rozstrzygnąć ich prośbę.
 • 7

Kandydaci do bierzmowania mogą zachowywać imię chrzcielne, jeżeli jest ono związane
z patronem chrześcijańskim, albo mogą wybrać nowe imię, które nosili święci lub błogosławieni.

 • 8

W odniesieniu do świadka bierzmowania należy zachować następujące normy:

1/ Świadkiem – o ile jest to możliwe – powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami;

2/ Świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16 rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem;

3/ Mając na uwadze tradycję, z reguły świadkiem bierzmowania powinna być osoba tej samej płci co kandydat. Jeżeli na świadka bierzmowania została wybrana osoba odmiennej płci co kandydat, a spełnia wszystkie pozostałe wymogi, należy ja dopuścić do pełnienia funkcji świadka; 

 4/ Jeżeli świadkiem bierzmowania ma być uczeń, musi przedstawić zaświadczenie
o uczestniczeniu w katechezie szkolnej;

5/ Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji;

6/ Świadkami nie mogą być rodzice bierzmowanego.

 • 9

Fakt przyjęcia sakramentu bierzmowania należy odnotować w księdze ochrzczonych. Jeśli kandydat nie jest bierzmowany we własnej parafii, informację o przyjętym bierzmowaniu należy przesłać do parafii, w której przyjął chrzest. Dodatkowo należy sporządzić specjalną księgę z danymi bierzmowanych w parafii, w której został udzielony ten sakrament oraz dostarczyć sprawozdanie z przygotowania do bierzmowania do Wydziału Katechetycznego.

 • 10

We wszystkich sprawach sporych w odniesieniu do przygotowania do sakramentu bierzmowania, decyzję podejmuje Wydział Katechetyczny.

  

                                                                                                   † Jan Piotrowski

                                                                                                   BISKUP KIELECKI